جمعه 12 حوت یازدهمین سالروز شکستن بت های بامیان استکارتون پرداز: هژبر شینواری